Codzienności

LIST GOŃCZY

Niniejszym oświadcza się,że poszukiwany przekroczył trzy lata temu 40-stkę i jako bezdzietny ukrywa się. Przestępcy w ukrywaniu pomaga prawdopodobnie jego Małżonka, która nie osiągnęła jeszcze przestępczego wieku bezdzietności, ale organy ścigania juz podjęły pewne działania i uruchomiły procedury mające na celu ukaranie współmałżonki jako współwinnej przestępstwa.

Ktokolwiek widział i wie o miejscu przebywania poszukiwanego zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższego organu w celu odtajnienia kryjówki przestępcy.